Regulamin

Regulamin systemu Santefarm.pl


1. Ofertą w ramach systemu Santefarm.pl objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety, środki dietetyczne, kosmetyczne i pielęgnacyjne oraz inne produkty dopuszczone do sprzedaży w aptece (zwane dalej łącznie "produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.

2. Zakupy w ramach systemu Santefarm.pl dokonywane są w ten sposób, że klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej działającej w ramach systemu Santefarm.pl, zaś zakup zamówionych produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w lokalu wybranej przez niego - spośród wskazanych na stronie internetowej – apteki znajdującej się na terenie Polski.

3. Sprzedaż produktów w ramach systemu Santefarm.pl nie jest sprzedażą wysyłkową. W konsekwencji, złożenia zamówienia z opcją odbioru produktów w wybranej aptece, zakup zamówionych produktów i zapłata ceny dokonywane są w lokalu apteki.

4. Produkty dostępne w ramach systemu Santefarm.pl są oferowane i sprzedawane przez poszczególne apteki, wskazane na stronie internetowej, lub stronach internetowych, działającej w ramach systemu Santefarm.pl w odpowiedniej zakładce.

5. Strona internetowa, lub strony internetowe, działająca w ramach systemu Santefarm.pl jest obsługiwana i zarządzana przez Sante-Ap Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która udostępnia jedynie witrynę internetową; nie jest sprzedawcą produktów dostępnych w ramach systemu e-commerce.

6. Produkty oferowane w ramach systemu e-commerce przechowywane są w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich określonych przez producentów tych produktów wymagań jakościowych.

7. Ceny produktów wskazane w ofercie w ramach systemu Santefarm.pl są cenami detalicznymi brutto i podlegają stałej aktualizacji.

8. Przedmiotem jednorazowego zamówienia mogą być produkty w łącznej cenie nie niższej niż 20 zł. Klient może dokonać zakupu nie przekraczającego 100 jednostkowych opakowań w ciągu kolejnych 24 godzin.

9. W celu złożenia zamówienia, klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej działającej w ramach systemu Santefarm.pl, podając dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia. W zamówieniu klient wskazuje zamówione produkty oraz sposób płatności. Jednocześnie, klient potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków realizacji zamówienia określonych w niniejszym regulaminie. Sposób składania zamówień działającej w ramach systemu Santefarm.pl został szczegółowo przedstawiony na stronie internetowej działającej w ramach systemu.

10. Klient każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z informacją o przewidywanym terminie odbioru w aptece produktów objętych zamówieniem .

11. Właściciel systemu Santefarm.pl  zastrzega sobie prawo do zmian cen lub niezrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki (spowodowanej na przykład awarią systemu informatycznego), na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych. Zasoby sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12. System Santefarm.pl umożliwia odbiór zakupionych produktów w lokalu apteki wybranej przez klienta w terminie nie dłuższym niż:

a) 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób określony w pkt. 10, w przypadku potwierdzenia dokonanego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku do godz. 21.00;

b) 72 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób określony w pkt. 10, w przypadku potwierdzenia dokonanego w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty będą dostępne w wybranej przez klienta aptece przez okres 5 dni następujących po upływie terminu określonego w pkt. a) lub b) powyżej.

13. Wskazane w pkt. 11 terminy odbioru zamówionych produktów mogą ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku braku produktów w aktualnej ofercie apteki, o czym klient zostanie powiadomiony w treści informacji o możliwości realizacji zamówienia, przesłanej mu zgodnie z postanowieniami pkt. 10.

14. W przypadku zamówienia produktów, klient nie ponosi - poza ceną sprzedaży - żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

15. Płatność ceny zamówionych produktów dokonywana jest gotówką bądź kartą płatniczą akceptowaną w aptece. Karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonać płatności.

16. Na żądanie klienta apteka, w której dokonany został zakup produktów, wystawi fakturę VAT.

17. Produkty zamówione w ramach systemu Santefarm.pl podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:

a) produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji; zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t. j.). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie z apteką, w której dokonano zakupu i ustalić warunki zwrotu;

b) pozostałe produkty (np. środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne) nie podlegają zwrotowi. Sprzedaż realizowana w ramach systemu Santefarm.pl nie jest sprzedażą wysyłkową i jako taka nie podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2014.827) w zakresie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu tychże przepisów. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych, lub których termin ważności upłynął), klient uprawniony jest do złożenia reklamacji bezpośrednio w aptece, w której dokonał zakupu. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez Aptekę dokonującą sprzedaży niezwłocznie.

18. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w ramach systemu Santefarm.pl prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@santeap.pl